اهداف و استراتژی ها

اهداف و استراتژی‌ها

مرکز تخصصی سلامت و دیابت کـوروش با ارائه خدمات پزشکی فوق تخصصی، تخصصی، عمومی، کارشناسی و مشاوره ای با همکاری پزشکان و همکاران مجرب و متعهد و بهره مندی از واحد های دیابت و بیماریهای متابولیک، غربالگری و پایش سلامت، مراقبت و کنترل بیماریهای مزمن، اصلاح شیوه زندگی، آموزش عمومی و تخصصی، بازتوانی عوارض بیماریهای مزمن و متابولیک، روشهای نوین بهبود درد، زخم، خدمات پرستاری و بازتوانی و عرضه تجهیزات تخصصی مورد نیاز دیابت و زخم در قالب مجموعه ای کارامد افتخار ارائه خدمات ویژه به مراجعین محترم را دارد.

مرکز تخصصی سلامت و دیابت کوروش بر این باور است که: “سلامتی هدیه آسمانی و سرمایه انسانی است” و برای حفظ این هدیه الهی، بهتـرین راه: “آموزش و پیشـگیری، قبل از بروز بیـماری” می باشـد و در راسـتای نیل به این هدف عالیـه: “خود مراقبتـی به منظور ارتقـای سـطح سـلامت  همـگانی” اقدام به فعالیتـهای گسـترده آموزشـی، درمانی اعم از عمـومی و تخصصـی برای عموم همشـهریان عزیز و سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی نموده است، تا بتواند گامی مؤثر و مفیدی در راه “سـلامتی و نشـاط خانواده های ایرانی”طی کند.