Project Description

واحد مشاوره فعالیت فیزیکی و حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی به طور مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط می‌باشد و قادر به شناسایی و تشخیص ناهنجاری های وضعیتی و در ادامه، قادر به ارائه روش هایی برای پیشگیری و اصلاح این ناهنجاری ها است. همچنین توانایی طرح و برنامه ریزی حرکات اصلاحی مناسب متناسب با افراد گوناگون را داراست.

واحد حرکات اصلاحی کلینیک کوروش

کارشناس فعالیت فیزیکی

  • ویزیت و آموزش توسط کارشناس فعالیت فیزیکی

  • ارزیابی فعالیت فیزیکی

  • ارائه برنامه فعالیت فیزیکی به بیمار

  • بازخورد نتایج به پزشک دیابت

در طول برنامه تمرینات اصلاحی، هر فرد پاسخی متفاوت به برنامه میدهد، بنابراین مقایسه دو فرد با یکدیگر از این لحاظ غیرواقعی است و هر فرد با دیگری تفاوت دارد و پاسخهای فیزیولوژیکی و شیمیایی دو نفر به یک تمرین مشابه، یکسان نیست. توجه به تفاوتهای فردی موفقیت برنامه و همچنین امکان رضایت بیشتر از برنامه با در نظر گرفتن این فاکتور را به دنبال خواهد داشت.

  خدمات

01 آموزش فعالیت فیزیکی
02 ماساژ موضعی
03 پیشگیری از آسیب ها
04 آموزش حرکات اصلاحی
05 ارائه برنامه های تمرینی
06 مدیریت وزن و تناسب اندام

  ساعت مراجعه

شنبه تا پنجشنبه 8:00 – 20:00
جمعه ها تعطیل

    ۳۱۳۶۶۴۳۴۴۴-۵(۰)۹۸+

  مکان کلینیک